Regulamin przekazywania darowizn

oraz świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem portali prowadzonych przez Fundację YoungTree

§1. Definicje, czyli co jak rozumieć

Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:

  1. Portale – portale internetowy, a więc strony internetowe wraz ze wszystkimi jej funkcjonalnościami dostępne pod następującymi adresami:
 1. Organizacja – w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a więc Fundacja YoungTree z siedzibą w Krakowie (30-686) ul Podedworze 41 (KRS: 0000741659., zarejestrowana w rejestrze stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000741659, NIP: 6793172206, REGON: 380846248, z którą kontakt jest możliwy pod adresem e-mail: hello@youngtree.org, świadczącą za pośrednictwem Portali usługi elektroniczne, a także przyjmującą darowizny z wykorzystaniem usług Pośrednika usług finansowych.
 2. Regulamin – niniejszy regulamin, a więc dokument, który właśnie czytasz,
 3. Użytkownik – osobę fizyczną, która korzysta z usług oferowanych za pośrednictwem portalu lub dokonująca za jego pośrednictwem darowizny z wykorzystaniem usług Pośrednika usług finansowych (po dokonaniu Darowizny zwany “Darczyńcą”),
 4. Pośrednik usług finansowych – Tpay, BlueMedia, FaniPay, FaniMani, Przelewy24
 5. Darowizna – środki pieniężne przekazane przez Użytkownika na cele statutowe Organizacji.
 6. Darczyńca – Użytkownik, który dokonał Darowizny.
 • 2. Postanowienia ogólne
 1. Celem funkcjonowania Portalu są działania mające na celu wspieranie budowania rodzin, ewangelizacja oraz wsparcie w pozyskiwaniu środków finansowych na tę działalność. 
 2. Serwis jest wspólnym przedsięwzięciem projektu YoungTree, działającej w ramach Organizacji. 
 3. Organizacja jest technicznym operatorem Portalu. 
 4. Regulamin określa w szczególności: 
  1. Zasady korzystania z Portalu 
  2. Zasady świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Portalu oraz wynikające z nich obowiązki Organizacji i Użytkowników/ Darczyńców; 
  3. Zakres odpowiedzialności Organizacji; 
  4. Obowiązki Użytkownika/Darczyńcy; 
  5. Zasady dokonywania Darowizn on-line;
  6. Zasady ochrony danych osobowych osób fizycznych korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną. 
 5. Portal służy zbiórce środków pieniężnych na cele statutowe Organizacji oraz prowadzeniu komunikacji z Darczyńcami i innymi Użytkownikami. 
 6. Użytkownik przed rozpoczęciem korzystania z Portalu ma obowiązek zapoznać się z Regulaminem, zaś korzystanie z Portalu jest równoznaczne z akceptacją treści Regulaminu. 
 7. Użytkownik zobowiązany jest przestrzegać postanowień Regulaminu. Organizacja udostępnia Użytkownikom Regulamin przed zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (przez co rozumie się udostępnienie możliwości korzystania z Portalu), poprzez umieszczenie go na stronie internetowej w taki sposób, by każdy miał do niego dostęp w wybranym przez siebie miejscu i czasie oraz mógł go pobrać i zapisać w wersji elektronicznej.
 8. Dostęp do Regulaminu może wymagać od Użytkownika posiadania sprzętu i oprogramowania o określonych ustawieniach (np. oprogramowania do odczytu formatu doc., docx, pdf.) 

§3 Darowizna, czyli przekazanie środków 

 1. Użytkownik przekazując środki finansowe dokonuje darowizny, a więc czynności prawnej uregulowanej w art. 888 kodeksu cywilnego. Umowa ta polega na przesunięciu składników majątkowych Użytkownika na rzecz obdarowanego pod tytułem darowizny i zostaje zawarta z momentem otrzymania przez Organizację darowizny. 
 2. Dokonanie przelewu środków finansowych skutkuje wypełnieniem przesłanek art. 890 §1 zd. drugie kodeksu cywilnego, co oznacza, że niezależnie od niezachowania formy pisemnej, darowizna jest ważna i skuteczna. 

§4 Warunki techniczne korzystania z Portalu,
czyli, jakie wymagania musi mieć Twój komputer, tablet, telefon itp.

 1. Dla skutecznego przekazania środków finansowych za pośrednictwem Portalu Użytkownik powinien spełnić następujące wymogi:
  1. posiadanie urządzenia umożliwiającego dostęp do Internetu,
  2. dostęp do Internetu :), 
  3. korzystanie z przeglądarki internetowej o ustawieniach umożliwiających prawidłowe wyświetlanie strony internetowej oraz akceptującej cookies,
  4. posiadanie aktywnego adresu poczty elektronicznej. 
 2. Jeżeli ze spełnieniem wymagań technicznych, o których mowa w ustępie poprzedzających wiążą się opłaty, obciążają one Użytkownika. 

§5 Świadczenie usług drogą elektroniczną 

 1. Organizacja świadczy za pośrednictwem Portalu następujące usługi elektroniczne: 
  1. możliwość dokonania darowizny online, 
  2. narzędzie do prowadzenia fundraisingu, 
  3. obsługę płatności online za pośrednictwem Pośrednika usług finansowych, 
  4. przesyłanie newslettera, 
  5. przesyłanie wiadomości SMS
 2. Udostępnienie formularza kontaktowego. Użytkownik ma prawo złożyć reklamację związaną ze świadczeniem usługi elektronicznej na adres e mail: hello@youngtree.org Reklamacja zostanie rozpatrzona niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych liczonych od dnia złożenia reklamacji. 
 3. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usługi elektronicznej zawartej na czas nieoznaczony przez którąkolwiek ze stron nie narusza praw lub świadczeń nabytych w czasie trwania umowy o świadczenie usług elektronicznych. 
 4. Jeżeli Użytkownik zdecyduje się zapisać do newslettera, Organizacja świadczy również na jego rzecz usługę drogą elektroniczną polegającą na przesyłaniu wiadomości e-mail zawierających informacje o nowościach, promocjach, produktach lub usługach Organizacji. Zapisanie do newslettera odbywa się poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza, po zaakceptowaniu Regulaminu i zapoznaniu się z zasadami przetwarzania danych osobowych w Organizacji. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania newslettera, klikając w przycisk służący do rezygnacji widoczny w każdej wiadomości przesyłanej w ramach newslettera lub przesyłając stosowne żądanie do Organizatora na adres e mail: hello@youngtree.org
 5. Jeśli Użytkownik otrzymuje wiadomośći SMS, może zrezygnować z ich otrzymywania za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie https://youngtree.org/swiete-slowa-rezygnacja/
 6. Dla wykonania usług świadczonych drogą elektroniczną, o których mowa powyżej, może być potrzebne posiadanie przez Użytkownika konta w serwisie Pośrednika usług finansowych. 
 7. Organizacja, za świadczenie usług drogą elektroniczną, nie pobiera prowizji ani opłat dodatkowych od Użytkowników, co nie wyłącza możliwości pobierania ich przez Pośrednika usług finansowych. 

§6 Strzeż się! 

Organizacja przestrzega przed zagrożeniami, jakie wiążą się ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, niestety, coraz częściej stosowane w przestępczości internetowej są ataki na tego typu portale. Organizacja będzie dokładała wszelkich starań dla ochrony Użytkowników przed takimi atakami, jednak apeluje o ostrożność, zdrowy rozsądek oraz prosi o zgłaszanie wszelkich podejrzeń dotyczących bezpieczeństwa świadczonych usług. 

§7. Ochrona danych osobowych,
czyli kto i w jakim celu korzysta z danych, które podałeś 

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Organizacja. 
 2. Szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych osób korzystających z Portalu i wykorzystywania plików cookies znajdują się w polityce prywatności dostępnej na stronie www.youngtree.org

§8. Reklamacje

 1. Każdemu Darczyńcy przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z przekazaną darowizną. 
 2. Reklamacje należy składać drogą elektroniczną, wysyłając wiadomość mailową na adres: hello@youngtree.org. W tytule wiadomości prosimy o podanie imienia i nazwiska reklamującego oraz umieszczenie słów: „reklamacja dotycząca darowizny”. 
 3. Reklamacja powinna zawierać co najmniej: 
  1. dane umożliwiające identyfikację osoby składającej reklamację,
  2. określenie reklamowanej usługi, opis reklamowanej wady, oraz termin, w jakim wada została dostrzeżona, 
  3. żądanie reklamacyjne – wskazanie, czy osoba składająca reklamację żąda usunięcia wady, wymiany towaru na nowy wolny od wad, obniżenia ceny czy odstąpienia od umowy. 
 4. Organizacja niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji, odniesie się do jej treści, wysyłając odpowiedź na adres mailowy, z którego wysłane zostało zgłoszenie reklamacyjne. 
 5. Organizacja zastrzega sobie prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpatrzenia, jeżeli reklamacja złożona zostanie po przekroczeniu terminu, wskazanym w Kodeksie cywilnym, lub jeśli wynikać będzie ona z nieznajomości postanowień niniejszego Regulaminu. 

§9. Zmiany Regulaminu

 1. Organizacja ma prawo dokonywać zmian w regulaminie. 
 2. O zmianach regulaminu Użytkownicy zostaną poinformowani co najmniej 14 dni przed wprowadzeniem zmian poprzez zamieszczenie komunikatu na Portalu. 

§10. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin obowiązuje od dnia jego ogłoszenia na Portalu, z zastrzeżeniem §9.
 2. Regulamin ma zapewnić harmonijną współpracę pomiędzy Użytkownikami a Organizacją, dlatego każdy Użytkownik ma prawo zgłaszać do niego uwagi i pytania, pod adres elektroniczny, o którym mowa w §1.

Kraków 29 XI 2022